1. kerstmarkt – kraampje ouderraad   

Kerstmarkt op donderdag 17 december van 15u tot 18u

 Ouderraad houdt kraampje open met glühwein (andere dranken te verkrijgen bij

 Katrijn maakt de glühwein klaar op woensdagavond 16/12

 Vrijwilligers om het kraampje te bemannen: Steven, Kristien, Nico, Caroline

IBO)

 Er mogen zich nog altijd extra vrijwilligers aanbieden

2. zoeken van compromis tussen “open school” en veiligheid

 Deze situatie is volledig nieuw, dus iedereen zoekt naar mogelijke oplossingen

 De huidige maatregelen blijven van kracht tot aan de Kerstvakantie voor alle

 Omdat we als ouderraad heel erg achter de visie van de “open school” staan, om er mee om te gaan. Dit heeft na de heropenstelling van de scholen geleid tot een allegaartje aan maatregelen, verschillend van school tot school en gemeente tot gemeente scholen in Sint-Joost (dit in tegenstelling tot Schaarbeek, waar de scholen sinds deze week weer gewoon open zijn) maar hierbij uiteraard het belang van de veiligheid van onze kinderen vooropstellen, willen we proactief zoeken naar een oplossing die deze beide elementen verenigt en die we na de Kerstvakantie zouden kunnen implementeren.

o Uitgaande van het feit dat de huidige oplossing niet veilig is, omdat de

regeling waarbij de ouders niet verder dan het poortje mogen en daar hun

kinderen moeten afzetten/ophalen leidt tot de opeenhoping van een grote

groep mensen op de stoep voor de schoolpoort en op het kleine stukje

schoolterrein tussen de grote poort en het kleine poortje. Dit heeft

enerzijds als gevolg dat er gevaar is voor de verkeersveiligheid, omdat er

te veel mensen tegelijk op de stoep voor de school staan en er dus deels

mensen op straat staan en er met de kinderen niet veilig meer kan

overgestoken worden. Anderzijds heeft dit als gevolg dat mensen en

kinderen platgedrukt worden op het stukje schoolterrein tussen poort en

poortje, omdat iedereen zo snel mogelijk zijn kinderen wil ophalen en dus

tegelijkertijd naar binnen probeert te gaan, terwijl er ook al mensen met

kinderen naar buiten komen;

o Uitgaande van het feit dat de huidige oplossing nefast is voor de contacten

tussen ouders en leerkrachten, die toch een belangrijk deel uitmaken van

de goede werking van de school, omdat op die manier kort op de bal

gespeeld kan worden en leerkrachten rekening kunnen houden met

bepaalde zaken (bijvoorbeeld kind heeft heel slecht geslapen vannacht)

en ouders op de hoogte gesteld kunnen worden als er iets aan de hand

was op school (valpartij, ruzie, probleem in de klas) en dat de huidige

oplossing daarenboven ook geen rekening houdt met de visie van de

“open school” waarbij de school ook een sociale functie vervult in het

kader van de integratie van de (anderstalige) ouders (babbelbox, hulp bij

het invullen van papieren, aanbieden van workshops en taallessen,…) en

het creëren van sociale cohesie in de buurt;

o Stellen wij als ouderraad, in samenspraak met de directie en de

leerkrachten van de school, de volgende oplossing voor, die zowel

rekening houdt met de veiligheid van onze kinderen als met de school als

sociale motor:

 Bij het brengen van de kinderen ’s ochtends, mogen de ouders het

schoolterrein betreden, maar enkel op de speelplaats van de

kleuters.

 Bij het afhalen van de kinderen ’s avonds mogen de ouders zowel

op de speelplaats van de kleuters als op de speelplaats van de

lagere school hun kinderen gaan afhalen, zodat op het einde van

de dag zeker contact met de leerkracht mogelijk is.

 Ouders die in de loop van de dag op de school moeten zijn of hun

kinderen na schooltijd bij IBO afhalen, moeten aan de deur

aanbellen en er zal gecontroleerd worden wie voor de deur staat

alvorens de deur wordt opengedaan.

3. Buitenspel subsidie – speelplaats

 Het betreft hier een subsidie van de VGC die aangevraagd kan worden voor het

opwaarderen/herinrichten van de speelplaats

 SJAZ staat op de lijst van de geïnteresseerde scholen en kan de subsidie krijgen

als een volledig dossier wordt ingediend met concrete ideeën voor de

herinrichting van de speelplaats (uitgetekend plan + kostenraming)

 Dit dossier wordt voor de ouderraad opgevolgd door Caroline, Tine en Fleur

 Doel is om de speelplaats van de lagere school aan te passen, omdat er nu vaak

ruzies ontstaan uit verveling (niet genoeg activiteiten op de speelplaats). Er

zouden verschillende zones gecreëerd worden met aangepast aanbod (voetbal,

crea, vrij spel, natuur en rust)

 Ouders die ideeën hebben, mogen deze nog altijd doorgeven (via briefje dat

meegegeven werd met de kinderen of gewoon Lies of Caroline, Tine of Fleur

aanspreken)

4. subsidiedossier ouderraad bij VGC

 Net als vorig jaar werd een aanvraag tot subsidie van onze ouderraadwerking

ingediend bij de VGC

 Informeel hebben we al vernomen dat dit werd goedgekeurd en dat we dus

opnieuw 475 euro zullen ontvangen

 Er is dus budget om activiteiten te organiseren

5. samenwerking met ouderraad Ten Nude

 De ouderraad van Ten Nude zou het wel zien zitten om eens iets samen met

onze ouderraad te organiseren

 We staan positief tegenover dit verzoek, maar wachten op een voorstel van hun

kant.

6. laagdrempelige activiteit voor alle ouders in de lente

 Verschillende voorstellen: eetfestijn (eventueel als afsluiter van de week van de

gezonde voeding), free podium voor de kinderen, fuif,…

 Er wordt besloten om te opteren voor een HapjeTapje op elke laatste vrijdag voor

een schoolvakantie

o Eerste keer: de vrijdag voor de krokusvakantie (vrijdag 5/2)

o Vanaf ca. 17u

o Auberge Espanol  iedereen brengt iets mee (hapje, drank)

o Keuvelen in een gemoedelijke sfeer

o Feestcomité: Nina, Fleur en Caroline

7. datum Fancy Fair: 30 april

8. info naschoolse activiteiten Brede School

 Toonmomenten afgelast tijdens dit trimester, omwille van veiligheidsmaatregelen

 Kleuterturnen: nieuwe inschrijvingen mogelijk na kerst

 Dans en omnisport lopen gewoon door na kerstvakantie

 Franse lessen: opnieuw na krokus

o Yoan zal alleen nog eerste leerjaar doen

o Sybille doet kleuters (eerst 7 lessen met 2de kleuter en vervolgens 7 lessen

met 3de kleuter)

 Vanaf januari: schaakproject onder de middag, zal zich in de eerste plaats richten

op 2de en 3de graad

9. inrichting verloren voorwerpen-hoekje

 De hoek onder de trap zal volledig heraangepakt worden (vaste plaats toewijzen

aan verloren voorwerpen, materiaal school, materiaal IBO, …)

 De verloren voorwerpen zullen duidelijker en overzichtelijker getoond worden

 Op de volgende ouderraadochtend zal geïnformeerd worden over het verloren

voorwerpen-hoekje

10. project “ieder kind een stoel”

 Probleem: te weinig plaatsen in Brussels onderwijs voor alle kinderen 

oprichting van een burgercollectief om de overheden tot actie te dwingen

 Alle info te vinden op http://www.iederkindeenstoel.org/

11. problemen tijdens middagopvang

 Verschillende ouders hebben laten verstaan dat er in de lagere school problemen

zouden zijn tijdens de middagopvang (ruzies, vechtpartijen,…), omdat er niet

voldoende bewaking is

 Lies is op de hoogte van het probleem en benadrukt dat er wel voldoende

bewaking is, maar:

o dat er veel doorstroming is van kinderen van de speelplaats naar de

kantine en omgekeerd, wat tot moeilijke momenten leidt

o dat de bewaking deels gebeurt door gemeentepersoneel dat geen

pedagogische opleiding heeft genoten en dus niet altijd goed weet hoe

met conflicten tussen kinderen omgaan

 Lies werkt aan oplossingen:

o Coaching bewakingspersoneel

o Peter- en meterschapsproject waarbij de leerlingen van het 5de en 6de

leerjaar op vrijwillige basis helpen bij de kleuters (opruimen brooddozen,

jassen helpen aandoen,…). Project gaat van start in januari en bijna alle

vijfde- en zesdeklassers hebben aangeboden om mee te doen

o Individuele opvolging van kinderen die echt ruzie stoken

12. stand van zaken vacature directeur

 Alle kandidaturen moesten ingediend zijn op 2 december

 Examen was gepland op 10 december, maar is blijkbaar uitgesteld (Lies heeft

nog geen nieuwe data doorgekregen)

 Doel was om nieuwe directeur te hebben na kerstvakantie, maar gezien het

nieuwe uitstel lijkt dit moeilijk haalbaar

 De ouderraad hoopt dat er snel duidelijkheid komt, omdat dit voor iedereen beter

is, maar wenst wel te benadrukken dat we vinden dat Lies een dikke pluim

verdient voor al het werk dat ze doet als interim-directeur, omdat ze dat heel goed

doet!