1/ Reacties op verslag vorige avondvergadering

• Hoe zit het met de website voor de ouderraad?
o Antwoord Nico: op de website van de school een link maken naar externe pagina, waar gemakkelijk verslagen, info en dergelijke opgezet kan worden – wordt binnenkort operationeel
• Wat met de onthaalklas op de fancy fair?
o Voorstel Tine: Die kinderen hoeven geen afgewerkt dansje te brengen; laat hen gewoon iets doen dat ze goed kunnen en graag doen, bv fietsen, met de bal spelen, even rondlopen… Als de ouders hun kleine spruit zien zijn ze sowieso blij!
o Lies bekijkt dit verder met juf Elke

2/ Info Brede School

• Schoolkoor: het koor bestaat momenteel uit 2 groepjes (1 groepje van 15 kinderen uit het derde leerjaar en 1 groepje van 25 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar)
o Juf Griet is nog op zoek naar enthousiaste (groot)ouders die zin hebben om te helpen met de organisatie van het koor of om mee te doen met het koor (zang en/of muziek) of om een voorstelling te organiseren?
o Repetities vinden plaats op vrijdag tijdens de middagpauze: groep 1 om 12u30 en groep 2 om 13u15
o Info verspreiden bij zoveel mogelijk mensen  opnemen in het volgende vrijdagochtendinfomoment + reclame tijdens de kinderbazaar

• Brede school:
o de Brede School wordt voortaan voor 5 jaar gefinancierd ipv jaarlijks, geeft de kans om nog verder te groeien, maar verdere groei betekent ook dat de organisatie moet verzelfstandigen in samenwerking met bestaande partners (IBO, ten noey, bib), want Rahima kan dit niet allemaal op haar eentje. Door samenwerking met bestaande partners wordt een win-win voor beiden gerealiseerd: de partners bereiken meer kinderen en de school kan meer activiteiten aanbieden.
o vorige week zijn de naschoolse activiteiten gestart, behalve Jeugd en muziek, dat begint later
o tijdens de middag worden de volgende activiteiten georganiseerd: koor (juf Griet), tuin (meester Francis), buurtsport + binnenkort schaken (beginnen met 5de en 6de leerjaar)
o er komt ook opnieuw een voorleesweek
o voorstel van de ouderraad: een systeem bedenken om 2e hands Jiu Jitsupakjes door te verkopen  vanaf volgend jaar vermelden op de aankondigingsbrief van de Jiu Jutsi
3/ Opvolging project oudercontactlijst en gezinsfoto

• Oudercontactlijst: Lies heeft Katrijn de toestemmingsbriefjes bezorgd – Katrijn neemt contact op met Lotte om de lijst uit te werken
• Gezinsfotoboek:
o nog niet massaal veel foto’s gekregen, ook een paar negatieve reacties van mensen die geen foto willen geven
o in werkgroep verder bekijken hoe we dit in eerste instantie kleinschaliger kunnen aanpakken, zodat de mensen beter begrijpen wat de bedoeling ervan is (contact tussen de ouders bevorderen
o werkgroep bestaat ui Litte, Nina, Joost en Katrijn
4/ Lijst vertegenwoordiging ouderraad in externe raden

• De volgende ouders vertegenwoordigen de ouderraad in externe raden:
o Ten noey: Caroline Englebert en Katleen Willems
o Bib Joske: Litte Frooninckx, Johan Kerkhoven, Ramazan Yalas
o Schoolraad: Dimitri Meessen en Lou Compernolle
o Brede school: Steven Raeman, Ramazan Yalas

• Aandachtspunt: niet vergeten als je in een vergadering zit om terug te koppelen naar de andere vergaderingen / raden / leerkrachten
• Lijst van de leden van het kernteam bezorgen aan de gemeente (vraag van Bea Meulemans)
5/ Laatste loodjes Kinderbazaar / Watertoren

• Zondag kinderbazaar:
o Er komt ook een stand van de Brede School met kinderanimatie van bib joske en ten noey
o Er gaan 27 standjes zijn (succesvolle editie dus)
o Opbouw: zondag om 9u (nog mensen nodig)
o Vrijdagochtend flyeren (Fleur & Katrijn)
• Watertoren (bijna klaar):
o Uitleg wordt aan de kinderen gegeven op school in de loop van deze week
o Uitleg voor de ouders tijdens de Kinderbazaar

OPMERKING: projecten ook tijdens lerarenvergadering komen voorstellen om de leerkrachten mee te krijgen
6/ aanstelling nieuwe directeur: terugkoppeling schoolraad naar ouderraad
• Syndicaten overlegden midden september. Beslissing viel om de positie van start te laten gaan na de kerstvakantie.
• Op 28 sept heeft de gemeenteraad de procedure goedgekeurd:
a. Advies van de gemeente
b. Vakbond overleg
c. Voorstel wordt voorgelegd in de gemeenteraad
d. Vacature wordt voorgelegd (het advies van het ouder comité werd in het dossier opgenomen). Geen inzage in de opstelling van het profiel ook (angst voor procedureel beroep). De oproep wordt breed verspreid en de ouders kunnen hiermee helpen.
e. 20 dagen om op de kandidatuur te reageren (Oktober deadline)
f. November worden de proeven afgenomen. De selectie procedure bestaat nog steeds uit een schriftelijke en mondelinge component. De selectie commissie wordt opgesteld door het college. Hierin krijgt niemand inzage. Het zijn zowel interne als externe afgevaardigden. De vakbonden superviseren het verloop.
g. Directeur start na de kerst
• De selectie is niet vergelijkend aangezien het om een tijdelijke aanstelling gaat (Sven diende geen ontslag in). Dit kan het vinden van een geschikte kandidaat bemoeilijken.

7/ Vragen van de school aan de ouderraad om mee schouders te zetten onder bepaalde projecten van de school

• Boekenbeurs
o Problematisch, want was veel werk en werd bovendien niet aangevraagd via de gemeente (moet in principe via aanbesteding gebeuren met meerdere kandidaten en niet één enkele winkel)  voorlopig on hold en eens gaan polsen bij bib Joske of zij goede ideeën hebben
• Kerstmarkt – in samenwerking met IBO
o Laatste week voor kerstvakantie – op welke uren?
o Moet nog helemaal uitgewerkt worden
o Opbrengst voor goed doel dat iets voor kinderen doet
o Wie wil meewerken vanuit de ouderraad? Katrijn/Fleur
• Sint op school
o Ideeën vanuit de ouderraad? Zwarte vegen – pieten + Sven als Sint
• Subsidie-dossier voor herinrichting van de speelplaats
o Gezocht: iemand van de ouderraad die wil meedenken: Caroline Englebert en/of anderen
o Via facebook verzamelde ideeën werden aan Lotte bezorgd
• Fietsenstalling:
o Mogelijkheid wordt bekeken om de fietsen van de school die niet dagelijks gebruikt worden, buiten de school te plaatsen (oude Fiatgarage in Molenstraat?), zodat de plek waar die fietsen nu staan.hangen, vrij komt voor de fietsen van de kinderen die ermee naar school komen
o Lies bekijkt dit verder vanuit de school en Joost volgt dit mee op vanuit de ouderraad
8/ Financiën van de ouderraad

• We gaan opnieuw een subsidie-aanvraag indienen voor werkingsmiddelen om de activiteiten van de ouderraad te financieren
• Momenteel 700 euro op zichtrekening (Barbara, Steven en Joost hebben toegang tot de rekening)
• Geld wordt gebruikt voor projecten ten voordele van de kinderen (aankopen voor bijvoorbeeld drank voor kinderbazaar, betalen kopies flyers,…)
• Wie zich geroepen voelt om penningmeester te worden van de ouderraad mag zich melden
• TO DO Katrijn: Oprichtingspapieren ouderraad vragen aan Catelijne
9/ Verslag projecten

• Week van de mobiliteit is gedaan:
o Was een succes, ondanks dat niet alles wat gepland was, gelukt is
o Er wordt een werkgroep mobiliteit opgericht om alles volgend jaar beter te coördineren: Joost, Katrijn & Fleur doen mee
• Picknick van en met ouders:
o ’t was tof, iedereen happy, beperkte groep, maar goeie sfeer, zeer waardevol
• Veldloop van de school:
o Enthousiasme, maar moeten stopzetten wegens de regen
o Vraag vanuit ouderraad: kan dit niet naar een meer stedelijke context omgezet worden, aangezien er hier in geen velden of wegen velden te bekennen zijn: Urban Trail  Lies bekijkt dit verder