Sjazor 3 October 2016

Aanwezig ouderraad: Carolien, Idris, Joost, Julie, Fleur, Karin, Kadri, Klara, Lou, Nina, Ramazan

Verontschuldigd: Steven, Lies (directie), Katrijn, Dimitri

School: juffen Hilde en Sylvia

Werking ouderraad: organigram en verkiezingen

Joost werkt aan een schema om de werking voor te stellen en de linken tussen de verschillende entiteiten (schoolraad, project-teams, schoolbestuur, …)

De ouderraad is een feitelijk vereniging die bestaat sinds 2009, het huishoudelijk reglement zal dit jaar worden vernieuwd. Voorts worden er ook dit najaar verkiezingen gehouden voor de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Verder is iedereen uiteraard meer dan welkom om het kern-team (nu 15-tal mensen) te vervoegen.

De verkiezing wordt 18 november aangekondigd en vind plaats in januari (geplande ouderraad-bijeenkomst > zie agenda op www.sjazor.be) Iedereen kan zich kandidaat stellen maar engageert zich dan wel om voor onbepaalde tijd de schouder tegen het wiel te plaatsen.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk punt voor ouderraad, school en IBO dat kan verbeterd worden. Als er wordt gecommuniceerd minimaal in Nederlands/Frans en door verschillende kanalen (email, Facebook, briefjes, …)

Binnenkort zal er aan de project leiders worden gevraagd om niet meer via de Katrijn naar de oudergroep te communiceren maar zelf via het email adres sjazouderraad@gmail.com (waar de up-to-date algemen contactlijst beschikbaar zal zijn). Paswoord word binnen kern uitgewisseld.

Binnen de kern werd een SLACK opgezet. Www.sjazor.slack.com – bedoeld voor interne discussie, om teveel pingpongmails te vermijden. Voorts is er voor de kern ook een dropbox, voor archief en bewaren documenten/verslagen/draaiboeken/foto’s/afspraken.

Activiteiten:

Kinderbazaar

16 Oktober

Kwalitatieve spullen die overblijven die gaan naar moeders voor moeders NASCI Dit moet wel in goede banen worden geleid aan het eind van de Bazaar.

Dit jaar komt er ook aansluitend opnieuw en theater voorstelling (vanaf 2,5 jaar tot ?) en de mobiele bib.

Katleen ontfermt zich over de logistiek en dit loopt allemaal.

Er zijn wel nog mensen nodig voor de bar, en hapjes. Tot nu toe zijn er 15 stands. Nieuwe oproep via mail volgt.

hapje tapje

Elke laatste vrijdag voor de vakantie, de volgende op 28 oktober 2016

Discussie over de naam (auberge espagnole?). Maar deze is nu bij iedereen bekend dus wordt gehandhaafd. Volgende keer rekening houden met grote “religieuze” feestdagen in de mate van het mogelijke.

Budget moet niet uit de hand lopen, de bedoeling is dat mensen hun eigen hapje/tapje meenemen. 96 euro van vorige keer is misschien wat hoog? Contact: Caroline en Nina.

Boekenbeurs

Alles is in orde. Vooral de opzet is zeer intensief, misschien wel meer dan 5 ouders nodig. Al 6 ouders gaven officieel door beschikbaar te zijn maar er zijn er nog meer nodig. Briefjes zullen in de boekentas worden gestopt. Contact: Fleur!

Schermgebruik in de klas

Lou en Dirk zijn ermee bezig, het is zeker geen kritiek op de school het gaat eerder om bewustwording en een beter begrip over de invloed van overvloedige blootstelling aan schermen (tablets, computer, bord, TV, ..). Een info-avond geleid door een expert behoort tot de mogelijkheden alsook een kleine bevraging.

Vragen aan de school

Huiswerk in het weekend

Er is een huiswerkbeleid op school, dat niet altijd wordt gevolgd. In principe is er geen huiswerk in het weekend. Door de week voor 1 & 2 voornamelijk leeswerk (geen rekenwerk), en voor de hogere klassen geen blaadjes.

Huiswerk is eigenlijk vooral nuttig voor de leerlingen uit de middelmaat, maar je kan moeilijk huiswerk differentiëren.

Iedereen is het erover eens dat huiswerk een nut heeft (stoom kinderen klaar voor werkdruk van het middelbaar, leert ze discipline etc…) maar binnen de perken.

Weekend rust voor leraren, ouders en kinderen zou mooi zijn.

Pesten

Er is ook een pestbeleid op school, en een “pest coach” Tomas. Wanneer er zorgen zijn over pesten kan dit het beste worden besproken met de leraar van het kind, die het dan met Thomas zal overleggen en dan wordt er een strategie opgesteld (deze bestaat NIET uit een confrontatie tussen de pester en gepeste). De ouderraad zal ouders hierover informeren want dit is niet bekend en zeer nuttige informatie.

De school is “pest-gevoelig”  en observeert kinderen tijdens de speeltijd. Bij het IBO wordt dit ook in de gaten gehouden.

Overgang naar het middelbaar

Nathalie is het aanspreekpunt hiervoor mochten ouders vragen hebben, de school begeleid ouders intensief in dit complexe proces.

ZON

De in IKEA gekochte zonwering is niet afdoende. Op zoek naar alternatieven eventueel met een architect (leger dump, tweedehands parasols) de ouderraad is klaar om bij te springen, afhankelijk van de prijs. Wie van de ouders neemt dit verder op?

Talent

De talentenjacht is begonnen. Juf Sylvia is het aanspreekpunt. Op het moment zijn ze ouder/talenten bij eilanden aan het passen, waar er gaten vallen zullen ze het de ouderraad laten weten die dan nog eens aan ouders kan vragen of ze bereid zijn mee te werken. Waar niemand wordt gevonden zullen externen worden benaderd.

Voor het naai talent is Els Delva eventueel een aanspreekpunt, alsook een bestaande VZW in St Joost.

Financiering bosklassen

De ouders die in de schoolraad zitten zijn druk bezig om inzicht te krijgen in het school/gemeente budget. De volgende vergadering is op 10 oktober.

Voorts plannen we een gesprek tussen ouderraad/ school en burgemeester.

Nieuwe projectoproep Bruss-it die vanuit VGC Stedelijk Beleid gelanceerd is

Datum 7 November

Titel: Gemeenschapsvorming in gedeelde ruimte

De deadline is kort maar het formulier redelijk simpel, zijn er goede ideeën? Plafond: 15000 €

De website met alle info over de projectoproep = www.brussit.be Bij vragen mogen mensen ook rechtstreeks met Caroline contact opnemen.

Ten Noey is al bezig met een project.

IBO

Huiswerkbegeleiding bij IBO?

Het IBO heeft een beleid.

1&2

Gefocust op lezen. Op maandag na school gaan ze naar Bib Joske, en op dinsdag en donderdag lezen ze (in twee groepen) in de bibliotheek op school (15:45 tot 16:15)

3,4,5 &6

Zitten in de kantine. Pakken een stoel en slaan hun agenda open, deze wordt door medewerkers gecontroleerd. Huiswerk moment van (15:45 tot 16:15) bij de zesdeklassers kan dit wat uitlopen.

IBO kan kinderen alleen aanmoedigen om huiswerk te maken, ze kunnen ze niet dwingen.

Luide muziek bij IBO?

Dit is niet wenselijk, Ramazan zal dit nogmaals aankaarten bij het personeel. Hij zal dit jaar ook een iets meer “hands-on” rol spelen.

Woensdag middag activiteiten bij IBO

De buiten activiteiten (zaalvoetbal, zwemmen, betaalde activiteit, en 1 schoolactiviteit) werden georganiseerd op aanvraag van ouders voor 6+ (groep 1&2, en groep 3,4,5,6). Deze activiteiten zijn tussen 13:30 en 16:30 maar het IBO kan niet 100% garanderen dat ze altijd op tijd terug zijn op school. Openbaar vervoer, onvoorziene omstandigheden, …

Om dit rond te krijgen werd gevraagd om de jiujitsu naar dinsdag en donderdag te verplaatsen (jiujitsu op woensdag was bovendien logistiek complex door het door elkaar lopen van IBO en niet IBO opvang), dit komt goed uit voor sommige ouders en niet voor andere maar “het is onmogelijk iedereen content te maken.”

Dit is een proefperiode, maar tot nu toe zijn de meeste kinderen en ouders enthousiast.

Het is belangrijk dat het IBO niet “a la carte” kan werken. Als er grote kinderen niet meegaan, kunnen ze moeilijk op school achterblijven, dit is noch voor de kleine als voor de grote, noch voor het personeel wenselijk. Dat is ook evenmin wenselijk voor de kinderen.

Wel maakt het IBO er een punt van om beter te communiceren, nu staan de activiteiten al lang van te voren op de website en ze zullen dit proberen nog scherper te stellen.

Voorbeeld functie IBO personeel

Het IBO personeel mag geen frisdranken of ongezonde snacks eten in het bijzijn van de kinderen ook niet “stiekem”. Ramazan zal hier verder op toezien.

Als er problemen zijn met het IBO neem dan rechtstreeks contact op met coördinator Ramazan (die als papa ook lid is van de ouderraad).

Tuin IBO

De tuin is een ingewikkeld verhaal, en het onderhoud is een taak van de gemeente.

Jammer genoeg is de grote tuin erachter (ook van de gemeente en onderhouden) niet toegankelijk voor het IBO. Hier zouden we kunnen proberen iets aan te doen (dit werd in het verleden al eens geprobeerd). Cadri is bereid om hier te kijken wat mogelijk is.

Avond hapje

IBO zal rond 17:00/17:30 nog eens aan de allerkleinsten vragen of ze honger hebben.

Mogelijkheid om ouders vrijwillig in de school te laten werken?

Dit werd al tijdens Sven (vorige directeur) zijn periode aangebracht maar er werd niet verder op ingegaan. Ouders als vrijwillige kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de school. We willen echter niet dat dit extra druk voor Lies oplevert in de opstart periode. De ouderraad zal proberen uit te vinden wat de mogelijkheden zijn.

Terugkoppeling vanuit brede school, schoolraad, bibraad, ten noey,…

Joost tekende schema uit. Goede interne communicatie is een werk-punt.

De IBO heeft geen ‘raad’ dus ook geen vertegenwoordiging van een ouder.

Praktische afspraken volgende ochtendvergadering (wie flyert, wie presenteert, wie vertaalt, wie zet de zaal klaar,…)

18 November 8:30

Iedereen engageert zich om meer de handen uit de mouwen te steken (stoelen, op tijd – liever 8u30 dan 8u40) naar binnen, projector etc…)

Fleur wil wel het Frans op zich nemen, maar we zoeken naar een nieuwe ouder die deze rol kan/wil vervullen

Op deze vergadering zullen de verkiezingen worden aangekondigd. Het belangrijkste punt is dat de ouderraad team gestuurd is, en de rol van voorzitter meer pro-forma omdat dit nu eenmaal gevraagd wordt van een ouderraad en de gemeente.

varia

Steven en Carolien zijn bezig met het dossier voor de VGC om geld te krijgen voor de werking van de ouderraad (475 €) en dat voor derde keer.

Drie nieuwe ouders zijn alvast enthousiast om actief deel uit te maken van de kern en eventueel project teams